Tìm Nhà Cung Cấp
*Được Yêu Cầu

Tìm Kiếm Tên Nhanh QsTitleContext
 
*
* *
Bảo Hiểm*
 
Nhập Địa Điểm Của Quý Vị
 
 
* * Hoặc
 (dặm)
Chọn Loại Nhà Cung Cấp & Bảo Hiểm
 
Bảo Hiểm* *
Mẹo: Bạn có thể tinh chỉnh thêm tìm kiếm của mình bằng cách sử dụng các tùy chọn tìm kiếm nâng cao được liệt kê trong phần Tùy chọn Tìm kiếm Khác ở bên dưới.
 
Some providers may not perform certain services based on religious or moral beliefs
To find a Healthy Michigan Plan Provider, select "Medicaid" from "Coverage" drop down box.
Thêm Tùy Chọn Tìm Kiếm
 
p
Chương trình / Tên Kế hoạch
 
p
Chuyên Khoa  
help
 
p
Tên, Ngôn Ngữ, Giới Tính, Chấp Nhận Bệnh Nhân Mới
 
  Enter Last Name   Enter First Name
 
:    Chấp Nhận Bệnh Nhân Mới?:

Tìm kiếm tên sẽ được ưu tiên hơn thông tin địa điểm cần thiết và chỉ sử dụng tìm kiếm loại bảo hiểm, loại nhà cung cấp và bất cứ tiêu chí nào khác mà quý vị nhập từ Tùy Chọn Tìm Kiếm để lọc kết quả của quý vị.

p
Theo Bệnh Viện/Cơ Sở Y Tế
 
p
Tập đoàn Y tế/IPA: Vui lòng nhập tên Tập đoàn Y tế/IPA để xem một danh sách theo thứ tự abc.
 
p
Xếp Hạng
 
Tất cả các xếp hạng
5 sao
4 sao trở lên
3 sao trở lên
2 sao trở lên
1 sao trở lên
p
HealthChoice Illinois MLTSS
 
  Hiện Tất Cả Các Tùy Chọn
   

     

 

 

 

   
Thông tin trong danh bạ này ở tại thời điểm này Feb 26, 2021
Kết Quả Tìm Kiếm
 
 
 
Sắp Xếp Theo
Kết Quả:  -  về 
Tiêu Chí Tìm Kiếm

 
So sánh tối đa 3 nhà cung cấp
Nhấp vào ô chọn "So Sánh" để so sánh tối đa 3 nhà cung cấp

 
Thu Hẹp Kết Quả Của quý vị
Chấp Nhận Bệnh Nhân Mới?
Chuyên Khoa
Ngôn Ngữ
Giới Tính
Trong Phạm Vi Khoảng Cách
Performance Indicators
Additional Indicators
Additional Indicators
American Indian/Alaskan Native
Xếp Hạng
Tất cả các xếp hạng
5 sao
4 sao trở lên
3 sao trở lên
2 sao trở lên
/> 1 sao trở lên

Bản đồ ở đây
Bản đồ hiển thị các nhà cung cấp gần với địa điểm của quý vị nhất
Khoảng Cách
Dặm
Tên Nhà Cung Cấp Địa chỉ Điện thoại Chuyên Khoa Ngôn Ngữ Giới Tính Xếp Hạng Servicing Counties


So Sánh
  Bản Đồ  


  Đánh Giá

 
Mỗi Trang
   
Chi Tiết Của Nhà Cung Cấp
Tên: Chức vụ: Giới Tính: Ngôn Ngữ: Chuyên Khoa Chính: Hội Đồng Chứng Nhận:
Chuyên Khoa Phụ: Hội Đồng Chứng Nhận: Chuyên Khoa Phụ: Hội Đồng Chứng Nhận:
Chuyên Khoa Phụ: Hội Đồng Chứng Nhận: Chuyên Khoa Phụ: Hội Đồng Chứng Nhận:
  Đánh Giá
chuyên môn và kinh nghiệm:

Special Skills and Experience - for cultural & linguistic capabilities:

NPI:

Giấy phép ID:

Loại Giấy Phép:

địa chỉ email:


Hội đồng quản trị giấy phép:

American Sign Language:

"Báo cáo khi có cập nhật hoặc thông tin không chính xác trong Danh Bạ Cơ Sở Y Tế"
Không Phải Cơ Sở Y Tế Molina: Gửi ở đây
Cơ Sở Y Tế Molina: Gửi ở đây
Toll free number: (844) 826–4335
If you are NOT a Molina Provider: Gửi ở đây
If you are a Molina Provider: Gửi ở đây
To Email us, Nhấp Vào Đây
Toll free number: (855) 687-7861

Starting January 1, 2018, Illinois Medicaid programs Family Health Plan and Integrated Care Program will be known as HealthChoice Illinois which will include MLTSS.
*Medical Doctors are Licensed and Regulated by State Medical board.
Địa Điểm/Chương Trình Dịch Vụ
     
     

Liên lạc với văn phòng của nhà cung cấp để đảm bảo văn phòng là dễ dàng truy cập vào và sử dụng bởi những người khuyết tật.

 

Molina Healthcare sẵn có các dịch vụ thông dịch qua điện thoại hoặc trực tiếp để hỗ trợ quý vị. Vui lòng gọi đến số điện thoại miễn phí của Dịch Vụ Hội Viên của chúng tôi tại Medi-Cal: 1 (888) 665-4621, (TTY/TDD: 711), 7 giờ sáng - 7 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Medicare: (800) 665-0898, (TTY/TDD: 711), 8 giờ sáng - 8 giờ tối, Thứ Hai đến Chủ Nhật. Đối với Chương Trình Molina Dual Options Medicare-Medi-Cal: (855) 665-4627 (TTY/TDD: 711) Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối. Molina Marketplace: 1 (888) 858-2150, (TTY/TDD: 711), 8 giờ sáng - 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Báo với bác sĩ của quý vị hoặc ai đó làm việc ở phòng mạch của bác sĩ nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch. Nếu quý vị cần thông dịch viên trực tiếp hoặc ngôn ngữ ký hiệu, vui lòng gọi cho phòng mạch của bác sĩ ít nhất 7 ngày trước ngày hẹn khám của quý vị.

 

Quý vị có bị khiếm thính, khó nghe, thị lực kém hoặc khiếm thị không? Molina Healthcare có thể giúp quý vị trao đổi với bác sĩ và chúng tôi. Nếu quý vị bị khiếm thính hoặc khó nghe, gọi đến Dịch Vụ Tiếp Âm California theo số 711 để liên hệ với chúng tôi. Molina Healthcare cũng có thể cung cấp cho quý vị các bản in tài liệu cỡ chữ lớn, băng thâu và bằng chữ nổi Braille. Vui lòng gọi đến số điện thoại miễn phí của Dịch Vụ Hội Viên tại Medi-Cal 1 (888) 665-4621, (TTY/TDD: 711), 7 giờ sáng - 7 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Medicare (800) 665-0898, (TTY/TDD: 711), 8 giờ sáng - 8 giờ tối, Thứ Hai đến Chủ Nhật. Chương Trình Molina Dual Options Medicare-Medi-Cal (855) 665-4627 (TTY/TDD: 711) Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối. Molina Marketplace 1 (888) 858-2150, (TTY/TDD: 711), 8 giờ sáng - 6 giờ chiều, Thứu Hai đến Thứ Sáu.

Các Nhóm Y Tế
Tên Địa chỉ Điện thoại trang mạng (website) or Trang Web (webpage) Website Gold Star Primary Care Physician
Các Đặc quyền của Bệnh viện và/hoặc Tư cách Chi nhánh
     
Tên Địa chỉ Điện thoại
     
Bác sĩ khám chữa tại Phòng khám FQHC/ PCP
Tên Chức vụ Giới Tính Chuyên Khoa Chính NPI Giấy phép ID
           
To Verify Accredition Status,go to the links: JCAHO or AOA To Verify Accreditation Status, go to the links: JCAHO or HFAP
   
 
So Sánh Các Nhà Cung Cấp


Tên Bác Sĩ
Xếp Hạng của Thành Viên
Ngôn Ngữ
Giới Tính
Đài Thọ Được Chấp Thuận
Chuyên Khoa
Thông Tin Liên Lạc
Khoảng Cách
Servicing Counties
Chấp Nhận Bệnh Nhân Mới?
Thông Tin Nhóm Y Tế
Các Chương Trình Được Chấp Thuận

Provider Search Survey
Give Us Your Feedback
Take the Provider Online Directory Survey